תנאי שותפים

תקנון הצטרפות לשותפים עבור אתר קורסים:   Wiwo  

תנאים אלה יחולו ביחסים בין:

חיים אלאלוף הבעלים של אתר wiwo.co.il (להלן: “wiwo”)

לצורך התנאים שיפורטו להלן “המציע” מוזכר בלשון זכר ולמרות שהתנאים שיפורטו להלן נוקטים לשון זכר, הם עושים כן מטעמי נוחות בלבד והם מכוונים, כמובן, גם לנשים ולתאגידים.

מטרת ההצעה הינה פרסום מוצרי ושירותי wiwo.co.il באתר המציע תמורת עמלות ממכירות המתבצעות ב -wiwo.co.il.

 

 1. שימוש הוגן

המציע מצהיר ומאשר כי באתר המציע לא נמצאים החומרים והתכנים הבאים:

 • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ובמיוחד זכויות קניין רוחני.
 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל.
 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.

 

 

 1. באנרים ופרסומות

 

 • עם קבלת הצעתו תיתן wiwo למציע רישיון לא ייחודי להציב באתר המציע באנר שיפרסם את אתר co.il. המציע רשאי להחליט כי ברצונו לפרסם יותר מבאנר אחד באתרו.
 • wiwo בלבד תחליט אם הבאנר יקשר העמוד הפותח של אתר co.il בכתובת www.wiwo.co.il או לאחד מהעמודים הפנימיים באתר.
 • עיצוב הבאנר ייקבע בלעדית על ידי wiwo. המציע רשאי לסרב לפרסם באנר מסוים מנימוקים סבירים, ובלבד שהודיע על כך מראש ובכתב ל – wiwo ואפשרה לו להחליף את הבאנר.
 • המציע אינו רשאי להציג את אתר co.il או כל חלק ממנו בתוך מסגרת (frame), להעתיק את אתר wiwo.co.il או כל חלק ממנו אל אתר המציע (או בכל דרך אחרת), להציב באנר או מיקשר (link) לאתר wiwo.co.il שלא בהתאם להוראות הסכם זה או לעשות כל שימוש בתכנים המופיעים באתר wiwo.co.il.
 • המציע ישלב באתר המציע קוד מחשב, שיסופק לו על ידי wiwo, המאפשר להציג את הבאנר באתר המציע ולזהות רכישות שיבצעו לקוחות מזכים באתר co.il (להלן: “הקוד”).
 • wiwo לא תשא כלפי המציע באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בקוד או בחומר אחר שיסופק על ידי wiwo או מי מטעמה.
 • לאחר שהמציע ישלב באתר המציע את הקוד, תקצה wiwo או מי מטעמה למציע שם משתמש וסיסמה שיאפשרו לו גישה לנתונים סטטיסטיים מקוונים בדבר מספר הרכישות שהגיעו מאתר המציע לאתר co.il באמצעות הבאנר, מספר הלקוחות המזכים כהגדרתם בהסכם זה, סכום הרכישות שביצעו וסכום העמלה המגיע למציע. הדו”חות הללו לא יזהו את הלקוחות בשמם או בפרטיהם האישיים.
 1. תנאים ותשלומים
 • Wiwo אחראית לספק ללקוחות המזכים את המוצרים שיוזמנו באתר co.il.
 • לקוחות מזכים הם לקוחות co.il לכל דבר ועניין. ככאלה הם יהיו כפופים לתנאי השימוש באתר wiwo.co.il והוראות הסכם הרכישה של wiwo.co.il כפי שיהיו בתוקף מפעם לפעם. wiwo שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הזמנה או לא לספק הזמנה ללקוח אשר לא יעמוד בהוראות הסכמים אלה.
 • המציע יהיה זכאי לקבל עמלה בשיעור שיקבע בין הצדדים מסכום הרכישה (לא כולל משלוח ומע”מ) שביצע לקוח מזכה באתר co.il, בתנאי שהלקוח המזכה הגיע לאתר wiwo.co.il באמצעות הקשה על באנר באתר המציע וביצע רכישה באתר wiwo.co.il מבלי שיצא ממנו לאחר ההקשה על הבאנר. להסרת ספק מובהר כי המציע לא יהיה זכאי לעמלה אם הלקוח יבצע את הרכישה לאחר שעזב את אתר wiwo.co.il מבלי לרכוש דבר, וחזר אליו שנית שלא באמצעות הבאנר שמוצב באתר המציע. בתנאים אלה “סכום הרכישה” – מחיר המוצר ללקוח לא כולל מע”מ ודמי טיפול ומשלוח של wiwo.co.il (אם יהיו כאלה).
 • המציע לא יהיה זכאי לעמלה על פי הסכם זה אם הלקוח לא פרע בפועל את כל סכום הרכישה ל- wiwo.
 • העמלה תחושב על בסיס חודשי והיא כוללת מע”מ, כנגד חשבונית מס כדין, בתנאי אשראי של שוטף+45 .
 • אם לקוח מזכה יחזיר מוצר שבגינו קבל המציע עמלה – או אם wiwo תחזיר ללקוח את סכום הקניה שלו – תקזז wiwo מתשלומים עתידיים שיהיו מגיעים למציע את העמלות שכבר שולמו למציע בגין עסקאות אלו.
 • הגדרות:
 • 1. מערכות ההרשמה והמעקב של WIWO: אתר ה-Wordpress, תוסף הדיוור, תוסף Affiliate, מערכת דיוור – רב מסר, מערכת CRM Kesher. 
 • להלן : “מערכות ההרשמה והמעקב”
 • 2. שדה שותף: שדה בו מוזן מספר שותף במערכות ההרשמה והמעקב של WIWO.
 • להלן: “שדה שותף”
 • 3. עמלת מכירה: 10% מסכום הרכישה בתוספת מע”מ.
 • להלן “העמלה”
 • שותף יתוגמל ע”י WIWO בהתקיים התנאים הבאים ועל פי המתואר להלן:
 • המקור לחשיפת הלקוח בפעם הראשונה יקבע לפי התאריך המוקדם ביותר לרישום הלקוח במערכות ההרשמה והמעקב של WIWO.
 • במידה ושדה השותף במערכות ההרשמה והמעקב של WIWO יהיה ריק, מקור ההגעה הראשוני של הלקוח הוא https://wiwo.co.il. במקרה כזה לא תשולם עמלת שותפים.
 • במידה ושדה השותף במערכות ההרשמה של WIWO אינו ריק,  WIWO תבדוק את התאריך המוקדם ביותר להופעת רישום הלקוח במערכות הרישום שלה:
 • אם הופעת הלקוח בפעם הראשונה תשויך ל – WIWO תחשב WIWO למקור שדרכו הלקוח נחשף – להלן מקרה א.
 • אם הופעת הלקוח בפעם הראשונה תשויך לשותף כלשהוא, יחשב שותף זה למקור שדרכו הלקוח נחשף – להלן מקרה ב.
 • במידה והלקוח רכש את הקורס ובהתקיים התנאים על פי מקרה א, עמלת השותף תהייה 50% מהעמלה. במידה ועל מיקרה זה יהיו רשומים מספר שותפים במערכות ההרשמה והמעקב של WIWO יחולקו 50% מהעמלה בין כל השותפים הרשומים בחלקים שווים. 
 • במידה והלקוח רכש את הקורס על פי תרחיש ב, יקבל השותף את העמלה במלואה.
 • בחתימתו על מסמך זה מסכים השותף כי הרישום הקובע לקבלת עמלה הוא הרישום המופיע במערכות הרישום של WIWO ומתחייב לקבל כל הכרעה אך ורק על פי רישום זה.
 1. תנאים למשיכת כספים
 • תוכנית Affiliate Wiwo , הינה פלטפורמת קורסים המשתפת בהכנסות ממכירת מוצרים באתר על בסיס עמלות. בקשה למשיכת עמלות תהיה במסגרת תקנון תנאי הצטרפות לתוכנית שותפים ובהתאם לתנאי המשיכה המוגדרים להלן:
 • יש להגיע למינימום עמלה של 200 ₪ לפני ביצוע בקשה למשיכת עמלות.
 • מימוש באמצעות: העברה בנקאית (בהפחתת עמלה בנקאית), או על ידי Paypal.
 • עצמאיים (בעלי תיק עוסק פטור/מורשה) או חברות בע”מ יקבלו תשלומים כנגד קבלה/חשבונית מס. במידה והמפיץ יכול להנפיק קבלה בלבד, יקוזז מע”מ בשיעור 17% מסכום העמלות בעת התשלום.
 • משתתפים שאינם עצמאיים יקבלו תשלומים בהפחתת מס הכנסה במקור כחוק בהתאם לאישור ניכוי מס במקור הקובע את גובה המס אותו הם נדרשים לשלם, או 30% במידה ולא יוצג אישור הנ”ל. לחילופין, יוכלו משתתפים אלה להמיר את העמלות שלהם במוצרי החברה.
 • התשלום על בסיס שוטף + 45 כלומר אם בחודש מסוים המשתתף הרוויח את המינימום, (200 ₪) התשלום יועבר תוך 45 יום מסוף אותו חודש. במידה והמשתתף לא הגיע למינימום תועבר היתרה לחודש הבא.
 • הבהרה: במידה והמשתתף הפסיק את השתתפותו בטרם צבר את הסכום המינימאלי או הודח בגלל הפרת תנאי השימוש, לא יהיה זכאי לתשלום ו/או לפיצוי כל שהוא מצד החברה.
 1. זכויות יוצרים
 • זכויות היוצרים בקוד ובבאנרים תהיינה של wiwo בלבד. wiwo נותנת למציע רישיון שימוש לא ייחודי, להשתמש בסימני המסחר שלה באתר המציע, ובו בלבד. בנוסף, ניתן למציע רישיון בלתי ייחודי להשתמש בקוד באתר המציע בלבד. הרישיונות יפקעו מאליהם מיד עם תום תקופת ההסכם בין הצדדים, או עם ביטולו.
 • המציע אינו רשאי למכור או להסב או להעביר או לתת או לעשות כל שימוש מסחרי בזכויות שניתנו לו בהסכם זה.
 • המציע מעניק ל – wiwo רישיון שימוש, לא ייחודי, להשתמש בשמו ובסימני המסחר והשירות שלו במטרה לפרסם את שירותי co.il ואתר wiwo.co.il. הרישיון יפקע עם תום תקופת ההסכם בין הצדדים או עם ביטולו.
 1. שחרור מאחריות
 • השירותים באתר co.il ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). למציע לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי wiwo בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצורכי המציע או התגובות שיעוררו באנרים של wiwo.co.il שיתפרסמו באתר המציע.
 • Wiwo תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר co.il, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו, הסחורות הנמכרות בו וכל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע למציע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי wiwo.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • Wiwo אינה מתחייבת ששירותי אתר co.il לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל wiwo.co.il או מי מספקיה.

 

 1. שונות

 

 • שום דבר האמור בתנאים אלה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות בין הצדדים או יחסי עובד ומעביד, נציגות, שליחות או סוכנות.
 • המציע מתחייב לשמור בסוד ולא לגלות, להראות ולמסור לשום אדם או גוף, סודות מסחריים, מקצועיים או אחרים של co.il, ובפרט כל ידע ומידע, הנוגע במישרין או בעקיפין ללקוחות המזכים והיקף העמלות שהמציע זכאי לקבל מ wiwo.co.il.
 • הסכם זה יכנס לתוקף במועד שבו יתקבל אצל המציע אישור בכתב כי wiwo קיבלה את הצעתו. ההסכם יעמוד בתוקף כל עוד לא בוטל על ידי אחד מן הצדדים, כאמור להלן.
 • הצדדים רשאים לבטל הסכם זה בהודעה מוקדמת של שבעה ימים בכתב ומראש לצד השני, ובלבד שחלפו 45 ימים לפחות ממועד חתימת ההסכם.
 • מיד עם סיומו של הסכם זה יסיר המציע את קוד מאתר המציע, וכן את הבאנר/ים עצמם, סימני מסחר של co.il וכל חומר אחר המוגן בזכות יוצרים השייך ל – wiwo.
 • סיום ההסכם מכל סיבה שהיא אינו פוגע בזכות המציע לקבל מ – wiwo עמלות על פי הסכם זה בגין עסקאות שהושלמו טרם ביטולו של ההסכם.
 • הסכם זה מכיל את כל המוסכם בין הצדדים, והוא בא במקום כל הבטחה, מצג, התחייבות או מו”מ שקדמו לו.
 • הסכם זה איננו כולל תמיכה טכנית כלשהי. wiwo תשתדל לענות לפניות המציע בעניינים טכניים, שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.
 • כל הודעה לפי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני. על המציע להקפיד למסור ל – wiwo בכל עת את כתובת הדואר האלקטרונית הבאה haim@wiwo.co.il
 • מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב

 

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד